Algemene lesvoorwaarden iDJ College

1. Aanmelding

Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig, bij voorkeur online ingevuld aanmeldingsformulier. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeurs lesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Aangemelde leerlingen krijgen een bevestiging van hun aanmelding.

2. Plaatsing

2.1 Algemeen Het beleid van iDJ College is erop gericht zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in de gelegenheid te stellen DJ en Producer lessen te volgen. Het plaatsingsbeleid is erop gericht, dat leerlingen daar waar mogelijk, zoveel mogelijk in kleine groepen de lessen volgen of individueel.

2.2. Inschrijving Leerlingen die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor een eerste lesafspraak per email.

Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd, uitgaande van een lesseizoen en hierbij een opzegtermijn in acht nemende van 1 maand. Tussentijds uitstromen is mogelijk in een lesseizoen wij hanteren dan de bovengenoemde opzegtermijn.

Na het lesseizoen worden de lessen stilzwijgend in het daaropvolgende cursusjaar voortgezet. Indien de leerling de lessen wil beëindigen dan moet dit schriftelijk of per email vóór 15 augustus  aan de leerlingen administratie worden gemeld. Bij afmeldingen die na 15 augustus hanteren we een opzegtermijn van een maand.

2.3 Cursussen Leerlingen die zich aanmelden voor de cursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus bericht over het al of niet doorgaan van de cursus en over hun plaatsing. Bij de introductiecursus zit u niet vast aan een opzegtermijn, men schrijft zeg in voor de duur van de cursus, doorgaans zijn dit 4 lessen.

- Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent of leerlingenadministratie zijn bevestigd, is de plaatsing een feit.

3. Betaling lesgeld
3.1 Reguliere lessen en Cursussen.
Betaling van de lesgelden kan op twee manieren plaatsvinden:
- via een betaalknop;
- via een automatische incasso.
Factuur
Betaling ineens is mogelijk door middel van een factuur, die binnen de gestelde termijn dient te worden voldaan. Betaling per kwartaal is ook mogelijk.
Automatische incasso
Betaling door middel van automatische incasso is ook mogelijk:
- betaling ineens;
- betaling in tien (afhankelijk van de startdatum) gelijke maandelijkse termijnen
iDJ College wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u de machtiging intrekt. Per debiteur is er slechts één betaalwijze mogelijk (óf via een automatische incasso óf via een factuur).

 

3.2 Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt iDJ College zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

4. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus

iDJ College hanteert voor alle cursussen en muzieklessen een opzegtermijn van 1 maand.

5. Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld terwijl de opzegtermijn nog niet verstreken is vindt plaats in de onderstaande gevallen:

a) langdurige ziekte van de leerling;
b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en leerlingen administratie van de iDJ College);

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus is alleen mogelijk door middel van schriftelijk bericht aan de leerlingenadministratie, Wouda 55, 3825 MA Amersfoort. Per email kunt u de opzegging verzenden naar info@idjcollege.com. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van de iDJ College dienaangaande een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

c) iDJ College garandeert dat een jaarcursus 36 lessen biedt. Is er meer lesuitval door of vanwege de Muziekschool, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 36 minus het aantal werkelijk genoten lessen.
d) Bij kortere cursussen wordt restitutie verleend als er meer dan 1 les uitvalt veroorzaakt door of vanwege iDJ College. Maar de iDJ College streeft er naar lesuitval tot een minimum te beperken, door vervangende lessen aan te bieden.

Voor de onder c) en d) genoemde situaties vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

6. Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel ingehaald in overleg met de leerling/ouders of iDJ College zorgt voor een vervangende docent. iDJ College verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub c) en d).

7. Lesmateriaal/leermiddelen

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

 

8. Tarieven

De cursustarieven worden elk jaar in januari en september vastgesteld en wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en via de nieuwsbrief.

9. Afwezigheid van de leerling

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de desbetreffende docent. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden. De docent verplicht zich niet om gemiste lessen door afwezigheid van de leerling in te halen. Wel proberen we altijd mee te denken voor een creatieve oplossing om de les in te halen.

10. Vervanging docent

iDJ College  verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar zo veel mogelijk te beperken.

11. Beeldmateriaal

iDJ College behoudt zich het recht foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en – middelen.

CONTACT:

info@idjcollege.com

06-24860485

 

YOUR DJ CAREER STARTS HERE

© 2019 COPYRIGHT DESIGN BY iDJ COLLEGE | 

iDJ COLLEGE IS EEN ONDERDEEL VAN ANNO ENTERTAINMENT |

KVK: 32124258 | BTW: NL 1643.27.290.B01| BANK: KNAB0256139156, ANNO ENTERTAINMENT